Beëindiging lidmaatschap


Beëindiging lidmaatschap SSV Griffioen.

Looptijd lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het lidmaatschap van de SSV Griffioen wordt voor de duur van het resterende kalender jaar aangegaan.

Verlenging lidmaatschap.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met één vol kalenderjaar tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd.

Opzeggen voor 1 december
Er moet worden opgezegd voor 1 december van het voorafgaande jaar; de opzegging moet dus uiterlijk 30 november in het bezit van het bestuur zijn.

Opzeggingen uitsluitend per mail of brief
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gedaan en wel als volgt:

  • Per post;  uitsluitend via:
Bestuur SSV Griffioen,
Postbus 1650,
3800 BR Amersfoort.
  • Per e-mail;  uitsluitend via:

opzeggen@ssvgriffioen.nl

 

Bevestiging opzegging en bewijslast.
Alle opzeggingen worden binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail door het bestuur aan het opzeggend lid bevestigd.

Zolang het lid geen bevestiging van de opzegging ontvangen heeft, ligt de bewijslast van tijdige opzegging bij het lid.

Zegt men pas in de loop van de maand november op, dan adviseren wij dit aangetekend te doen zodat er geen discussie over de tijdigheid ervan kan ontstaan.

Bestuur SSV Griffioen