Lidmaatschap bij de Grifffioen


Lid worden van SSV Griffioen?

SSV Griffioen

Schietsport is een fascinerende sport die vele facetten kent. Binnen de SSV Griffioen kunt u op verantwoorde en plezierige wijze kennismaken met de sport en haar verschillende disciplines.

Aangezien de schietsport met vuur- en luchtdrukwapens wordt uitgeoefend, mag het duidelijk zijn dat deze sport niet voor iedereen is weggelegd. Zowel een onbesproken gedrag, als discipline, stabiliteit en een juiste houding tot het omgaan met wapens en munitie, is een vereiste.

Vanuit veiligheidsoptiek is een goede beheersing van het Nederlands m.n. luisteren, lezen, spreken, een vereiste. De voertaal op de baan is dan ook altijd het Nederlands.

De weg tot sportschutter is met de nodige zorgvuldigheid omkleed Dit geldt zowel voor hen die de sport beoefenen met vuurwapens als voor hen die dit doen met luchtdrukwapens. Zie hieronder de stappen naar het lidmaatschap

 

 

De stappen op weg naar het lidmaatschap;
een samenvatting

 

Zowel startende sportschutters als ervaren sportschutters met KNSA-licentie kunnen lid worden van SSV Griffioen. De stappen tot lidmaatschap voor de aankomende en sportschutters met licentie worden hieronder beschreven.

 

Startende sportschutters

 

Stap 1. Kennismaken bestuur en aanmelding van startende sportschutters

Als u zich goed georiënteerd heeft en u besluit lid te willen worden, dan maakt u uw belangstelling voor het lidmaatschap per mail kenbaar aan het bestuur via een bericht op de contactpagina.

U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met één of meerdere bestuursleden. Indien na het kennismakingsgesprek de procedure tot het lidmaatschap wordt  voortzetten zal het bestuur de aanvraag voor een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) starten. U ontvangt daarover per mail bericht en kunt de aanvraag completeren en betalen en ontvangt later de VOG per post.

Daarnaast ontvangt u per mail een inschrijfformulier, het formulier “eigen verklaring”, en een formulier automatische incasso.

Zodra u het aangevraagde VOG ontvangen hebt, meldt u zich weer bij het bestuur en wordt uw inschrijving administratief afgerond. Hiervoor zijn nodig:

 • een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier,
 • het formulier eigen verklaring,
 • het incassoformulier,
 • geldig legitimatiebewijs,
 • 2 pasfoto’s,
 • de recente VOG.

Pas op dat moment wordt u aangemeld voor de eerstvolgende Basisopleiding Schietsport.

Let op, er kan een wachtlijst ontstaan.

Plaatsing in de opleiding gebeurt in principe op volgorde van daadwerkelijke volledige inschrijving bij de vereniging. Het daadwerkelijke aspirantschap en daarmee de hoogte van de bijdrage voor het resterende deel van het verenigingsjaar, gaat pas in op de eerste dag van de Basiscursus Schietsport.

 

Stap 2. Basiscursus Schietsport

In deze basiscursus wordt u in negen bijeenkomsten begeleid en gecoacht door meerdere OBC-instructeurs (Opvang, Begeleiding en Coaching). Tijdens de lessen wordt op een leuke manier inhoud gegeven aan de verenigingsstructuur, de veiligheid, de schiettechniek en het zelfstandig trainen. Doelstelling is dat ieder lid zich op een veilige manier kan bekwamen in de schietsport.

Aandachtspunten zijn o.a.:

 •  Veiligheidsregels en veiligheidsreglement
 •  Wet- en wapenkennis
 •  Omgang met alle soorten verenigingswapens
 •  Schiettechnische vaardigheden
 •  Verenigingsrechten en plichten

De lessen worden doorgaans op de zaterdag tussen 9.15 en 12.30 uuur gegeven gedurende negen opeenvolgende weken. Diverse instructeurs werken vrijwillig en bij toerbeurt aan het begeleiden van aspiranten. Afhankelijk van de omstandigheden wordt dan met diverse wapens geoefend. Meestal op een 25-meter baan, maar ook op onze 100-meterbaan. Ook bestaat de mogelijkheid om op kortere afstanden (10 en 12 meter) te schieten.  Groepsgewijs worden aspiranten onderricht in de diverse soorten wapens met hun wetenswaardigheden maar ook wordt veel aandacht besteed aan de diverse soorten munitie en hun eigenschappen. Diverse schietsportdisciplines komen aan bod maar vooral ook alle “do’s en dont’s” betreffende vuurwapens. Tijdens de lessen ontstaat bij de meeste aspiranten een zekere voorkeur voor een bepaalde wapengroep en wedstrijddiscipline. Gedurende de  lessen, de aspiranten tijd en in het eerste jaar van het lidmaatschap wordt uitsluitend geoefend met pistool, revolvers en grendelgeweer tot en met kaliber 9mm.

Als de omgang met vuurwapens verantwoord en veilig is gebleken, wordt u uitgenodigd voor het examen dat zowel een theoretische als een praktische kant kent en dat vooral op veiligheid is gericht. Als u dit examen met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u zich zelfstandig -met verenigingswapens- en/of luchtdrukwapens, verder in de schietsport bekwamen. Uiteraard is er dan de mogelijkheid om deel te nemen aan (onderlinge) wedstrijden en clubcompetities.

Per saldo zijn goed opgeleide aspiranten een grote aanwinst voor de vereniging waardoor wij als club op een leuke, sportieve en vooral ook gezonde manier kunnen voortbestaan.

Als een aspirant al elders lid van een schietsportvereniging is of is geweest, kan gezien zijn of haar schutterservaring, besloten worden om stap 2, ‘cursus en examen’ aan te passen of in te korten.

 

Stap 3. Toelating als lid van de SSV Griffioen

Na minimaal zes maanden wordt u uitgenodigd voor een open gesprek met de Commissie van Toelating (CvT). Deze commissie, die bestaat uit meerdere ervaren leden, adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een aspirant tot het lidmaatschap van de vereniging. Uiteindelijk beslist het bestuur of de aspirant lid kan worden. Het bestuur doet dit op basis van eigen waarnemingen, het advies van de toelatingscommissie, ‘feedback’ vanuit het verenigingskader en eventueel door leden ingebrachte bezwaren.

Het bestuursbesluit over het lidmaatschap wordt schriftelijk aan de aspirant meegedeeld. Bij een onverhoopte afwijzing, die niet inhoudelijk wordt toegelicht, en daarmee dus beëindigen van het aspirant-schap, zal de betaalde ‘contributie’, na rato worden terugbetaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, als zij dit noodzakelijk acht, op elk moment het aspirant-schap te beëindigen.

 

Stap 4. Aanvraag verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen

Pas na minimaal één jaar volwaardig lidmaatschap, dus ten minste 18 maanden na aanmelding, kan een lid van SSV Griffioen eventueel  in aanmerking komen voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen . Daarmee ontstaat de mogelijkheid een persoonlijk wapen ten behoeve van de schietsport aan te schaffen.

 

Tot slot, enige opmerkingen van belang.

De SSV Griffioen is een SPORT(schutters) vereniging; dat betekent dat op de banen van de vereniging de schietsport bedreven wordt. Wij gaan er van uit dat SPORT-beoefening in houding en gedrag, bij alle leden zichtbaar is.

Wij zijn daarnaast ook een VERENIGING; dat betekent door en voor de leden. Binnen een sportschuttersvereniging is er een groot aantal taken die door leden verricht moeten worden; van iedereen wordt dan ook een zekere mate van inzet verwacht. Uitgangspunt is dan ook dat elk lid op jaarbasis ‘iets’ doet voor de vereniging. Ook om snel thuis te raken binnen onze vereniging is het goed om als vrijwilliger actief te worden.

 

Deze informatie is een samenvatting; hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Statuten, huishoudelijke en andere reglementen zijn op te vragen bij het bestuur en worden op het besloten deel van deze site gepubliceerd. Hier hebben zowel aspiranten als leden toegang toe.

 

Ervaren sportschutters met KNSA licentie (zijinstromers)

 

Stap 1. Kennismaken bestuur en aanmelding van ervaren sportschutters

Als u zich goed georiënteerd heeft en u besluit lid te willen worden, dan maakt u uw belangstelling voor het lidmaatschap per mail kenbaar aan het bestuur via een bericht op de contactpagina.

U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met één of meerdere bestuursleden. Indien na het kennismakingsgesprek de procedure tot het lidmaatschap wordt  voortzetten ontvangt u per mail een inschrijfformulier, het formulier “eigen verklaring”, en een formulier automatische incasso.

Zodra u de alle documenten heeft, meldt u zich weer bij het bestuur en wordt uw inschrijving administratief afgerond. Hiervoor zijn nodig:

 • een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier,
 • het formulier eigen verklaring,
 • het incassoformulier,
 • geldig legitimatiebewijs,
 • 2 pasfoto’s,
 • een kopie van de KNSA-licentie
 • een kopie van het verlof (indien van toepassing)

 

Stap 2. Schietveiligheidtoets

Alvorens zelfstandig de baan op te gaan is er een schietveiligheidstoets. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt met een instructeur of ervaren schutter.

 

Stap 3. Toelating als lid van de SSV Griffioen

Na minimaal zes maanden wordt u uitgenodigd voor een open gesprek met de Toelatingscommissie. Deze commissie, die bestaat uit meerdere ervaren leden, adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een aspirant tot het lidmaatschap van de vereniging. De Toelatingscommissie bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Uiteindelijk beslist het bestuur of de aspirant lid kan worden. Het bestuur doet dit op basis van eigen waarnemingen, het advies van de toelatingscommissie, ‘feedback’ vanuit het verenigingskader en eventueel door leden ingebrachte bezwaren.

Het bestuursbesluit over het lidmaatschap wordt schriftelijk aan de aspirant meegedeeld; vanaf dat moment bent u daadwerkelijk lid van de SSV Griffioen. Bij een onverhoopte afwijzing, die niet inhoudelijk wordt toegelicht, en daarmee dus beëindigen van het aspirant-schap, zal de betaalde ‘contributie’, na rato worden terugbetaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, als zij dit noodzakelijk acht, op elk moment het aspirant-schap te beëindigen.

 

Tot slot, enige opmerkingen van belang

De SSV Griffioen is een SPORT(schutters) vereniging; dat betekent dat op de banen van de vereniging de schietsport bedreven wordt. Wij gaan er van uit dat SPORT-beoefening in houding en gedrag, bij alle leden zichtbaar is.

Wij zijn daarnaast ook een VERENIGING; dat betekent door en voor de leden. Binnen een sportschuttersvereniging is er een groot aantal taken die door leden verricht moeten worden; van iedereen wordt dan ook een zekere mate van inzet verwacht. Uitgangspunt is dan ook dat elk lid op jaarbasis ‘iets’ doet voor de vereniging. Ook om snel thuis te raken binnen onze vereniging is het goed om als vrijwilliger actief te worden.

 

Deze informatie is een samenvatting; hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Statuten, huishoudelijke en andere reglementen zijn op te vragen bij het bestuur en worden op het besloten deel van deze site gepubliceerd. Hier hebben zowel aspiranten als leden toegang toe.

 

Bestuur SSV Griffioen.
Bijgewerkt juli 2017