ALV 13 mei

ALV 13 mei

apr 17, 2024

Beste Griffioeners,

Wij hebben geconstateerd dat bij de eerste oproeping voor de ALV er geen agenda met de onderwerpen is meegestuurd en daardoor zijn wij helaas genoodzaakt de ALV van 12 April 2024 te verplaatsen naar MAANDAG 13 Mei 2024, dit gelet op de statuten.

Hierbij sturen wij jullie de agenda en aanvullende informatie met betrekking tot de ALV van 13 mei 2024.

Datum              : 13 mei 2024
Locatie             : De Forel 1, Amersfoort
Aanvang          : 20:00
Locatie open  : 19:30

 De agenda is alleen te zien voor leden.

Agenda

De concept agenda is als volgt vastgesteld:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag ALV 10 november 2023
 5. Financiën 2023 (Balans / V&W / Verslag penningmeester)

5b. Verslag kascontrolecommissie (getekende kascontroleverklaring)

5c. Vaststellen jaarstukken 2023 en decharge bestuur

 1. Jeugdschutters & Onderhoud
 2. Verenigingswapens en munitie
 3. Samenstelling bestuur; Aftreden Gijsbert Bout en Maarten van Hasselt.

Het bestuur doet voordracht van Ruud Smulders als bestuurslid in de rol van penningmeester

 1. Update financiën 2024 (voortgangsrapportage 1e kwartaal 2024)
 2. Nieuws van OBC, introductiecursus en meer
 3. Terugkoppeling VCP veiligheid en VCP ongewenst gedrag
 4. Nieuws van SS Nieuwland
 5. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 6. Sluiting

Genoeg redenen dus voor een drankje en een bitterbal of zo!

Het bestuur