Startend schutter

Startend schutter

De schietsport

Het gebruik van vuur- en luchtdrukwapens bij het beoefenen van de sport vereist veiligheidsmaatregelen. Ook de wetgeving stelt eisen aan sportschutters.

Communicatie is van groot belang op de banen. Beheersing van het Nederlands met name luisteren, lezen en spreken is een vereiste. De voertaal op de baan is altijd het Nederlands.

De weg tot sportschutter is met de nodige zorgvuldigheid omkleed. Dit geldt zowel voor luchtschutters al vuurschutters. Zie hieronder de stappen naar het lidmaatschap.

 

Stap 1. Kennismaken

Je meldt je via de contact-pagina aan als startende sportschutter. Je ontvangt vervolgens van het bestuur een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding op de accommodatie.

Je kan je ook aanmelden voor een 3 uur durende clinic op een donderdagavond. Hier maak je kennis met alle facetten van de schietsport.

 

Stap 2. Inschrijven

Voor jou wordt door het bestuur de verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd bij het ministerie van Justitie. Je ontvangt per e-mail bericht zodra je de aanvraag online kunt indienen en betalen. Na enige tijd ontvang je de VOG per post op jouw huisadres.

Je ontvangt ook per e-mail een inschrijfformulier, een formulier “eigen verklaring”, en een formulier automatische incasso.

Zodra je de VOG thuis ontvangen hebt, meld je je weer bij het bestuur en wordt jouw inschrijving administratief afgerond. Hiervoor zijn nodig:

 • volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
 • formulier eigen verklaring
 • incassoformulier
 • geldig legitimatiebewijs
 • 2 pasfoto’s
 • de recente VOG

Het bestuur meldt je aan voor de eerstvolgende “Basisopleiding Schietsport”. Goed om te weten: er kan een wachtlijst zijn.

Plaatsing in de opleiding gebeurt op volgorde van volledige inschrijving bij de vereniging. Het aspirant lidmaatschap gaat in op de eerste cursusdag. Het bestuur kan vooruitlopend op de cursus zorgen dat je maximaal 3x met een ervaren sportschutter of instructeur mee kan om al kennis te maken met de schietsport.

 

Stap 3. Basiscursus Schietsport

In de basiscursus begeleiden en coachen meerdere OBC-instructeurs (Opvang, Begeleiding en Coaching) je in negen bijeenkomsten. Tijdens de lessen komt de verenigingsstructuur, veiligheid, schiettechniek en zelfstandig trainen aan bod. Doelstelling is dat ieder lid zich op een veilige manier kan bekwamen in de schietsport.

Aandachtspunten zijn o.a.:

 • Veiligheidsregels en -reglement
 • Wet- en wapenkennis
 • Omgang met alle soorten verenigingswapens met uitzondering van semi automatische geweren en handvuurwapens kaliber .45 ACP
 • Vaardigheden schiettechniek
 • Verenigingsrechten en plichten

De lessen zijn op 9 zaterdagen tussen 9:15 en 12:30. Diverse instructeurs werken vrijwillig en bij toerbeurt aan het begeleiden van aspiranten. Er wordt dan met diverse wapens van diverse kalibers geoefend. Meestal op een 25-meter baan, maar ook op onze 100-meterbaan. Diverse schietsportdisciplines komen aan bod maar vooral ook alle “do’s en dont’s” bij vuurwapens. Tijdens de lessen ontstaat bij de meeste aspiranten een zekere voorkeur voor een bepaalde wapengroep en wedstrijddiscipline. Gedurende de lessen mogen de (aspirant)leden uitsluitend oefenen met pistool, revolvers en grendelgeweer tot en met kaliber 9mm. Dit geldt ook tijdens de aspiranten tijd en in het eerste jaar van het lidmaatschap.

De cursus sluit in les 8 en 9 af met een proefexamen en examen. Als je dit examen met goed gevolg heeft afgelegd, kunt je je zelfstandig met verenigingswapens verder in de schietsport bekwamen.

Stap 4. Van aspirant naar lid van SSV Grifioen

Elke 4 weken wordt je status gecontroleerd. Als je 6 maanden of langer aspirant lid bent én meer dan 7 schietbeurten hebt vanaf het behalen van het examen dan nodigt de Commissie van Toelating (CvT) je uit voor een gesprek. Deze commissie, die bestaat uit meerdere ervaren leden, adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een aspirant tot het lidmaatschap van de vereniging. Uiteindelijk beslist het bestuur of de aspirant lid kan worden. Het bestuur doet dit op basis van eigen waarnemingen, het advies van de toelatingscommissie, ‘feedback’ vanuit het verenigingskader en eventueel door leden ingebrachte bezwaren.

Het bestuursbesluit over het lidmaatschap wordt schriftelijk aan de aspirant meegedeeld. Bij een onverhoopte afwijzing, die niet inhoudelijk wordt toegelicht, en daarmee dus beëindigen van het aspirantschap, zal de betaalde ‘contributie’, na rato worden terugbetaald. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, als zij dit noodzakelijk acht, op elk moment het aspirant-schap te beëindigen.

Op de informatie pagina staat alle informatie die voor leden van belang is.