Verlof

Verlof

Er zijn veel verschillende verloven, ze worden over het algemeen aangeduid met de letters ‘WM’, gevolgd door een nummer. Zo is er bijvoorbeeld een verzamelverlof voor vuurwapens -WM 8-, een munitie verzamelverlof -WM10-, een verenigingsverlof -WM6- etc.

Voor ons als sportschutter is er het ‘WM4-verlof voor het t.b.v. de schietsport voorhanden hebben van wapens en munitie’ van groot belang. De verdere uitwerking richt zich op dit WM4-verlof.

Er worden een aantal minimale eisen gesteld bij de aanvraag van een verlof:

 1. Lidmaatschap van een KNSA-gecertificeerde schietsportvereniging OF een door het ministerie van Justitie en Veiligheid erkende schietsportvereniging.
 2. Bezit van een geldige KNSA-licentie of lidmaatschapsbewijs.
 3. Aantal schietbeurten.
 4. De discipline die je beoefent.
 5. Geen ‘vrees voor misbruik’.
 6. Formulier aanvraag verlof (WM3), medeondertekend door het bestuur en voorzien van het verenigingsstempel.
 7. Inlichtingenformulier; WM32-formulier.

Om een aanvraag voor een verlof gehonoreerd te krijgen is het noodzakelijk om lid te zijn van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid erkende schietsportvereniging of KNSA-gecertificeerde schietsportvereniging.  In ons geval bevestigt de KNSA licentie het lidmaatschap van onze schietsportvereniging. Daarnaast moet je minimaal één jaar volwaardig lid zijn van de vereniging of aansluitend van meerdere schietsportverenigingen (de aspirantenperiode telt dus niet mee).

Na één jaar volwaardig lidmaatschap kan alleen een verlof worden aangevraagd voor één klein kaliber (.22LR) handvuurwapen of klein kaliber grendelgeweer, geschikt voor de zogenoemde “Olympische disciplines”.

 

Voorhanden hebben

Het WM4-verlof geeft de houder toestemming om onder bepaalde voorwaarden, een specifiek categorie III-wapen en bepaalde categorie III-munitie ‘voorhanden’ te hebben. Deze toestemming geldt alleen voor wapens die (met het wapennummer) specifiek op het verlof vermeld staan en voor munitie in een kaliber dat specifiek op het verlof genoemd staat.

Wat ‘voorhanden hebben’ precies inhoudt staat in de CWM: ‘…op een bepaalde (privé-plaats) over een/de wapen(s) kunnen beschikken’. Vandaar dat je op de vereniging zonder problemen gebruik kunt maken van de verenigingswapens. Er is altijd toezicht en het wapen wordt jou namens de vereniging ter beschikking gesteld dus je hebt het wapen volgens de wet niet ‘voorhanden’; je kunt er niet vrij over beschikken.

Aan de andere kant is het niet noodzakelijk dat je het wapen direct binnen handbereik hebt om het ‘voorhanden’ te hebben. Als jij 100 km verderop bent, dan kun je er in theorie op elk moment naar toe gaan om over het wapen te beschikken. Je hebt het wapen dan dus nog steeds ‘voorhanden’.

Hoe zit het dan met je huisgenoten op het moment dat je zelf een wapen thuis hebt? Het wapen en de munitie moet je thuis altijd bewaren in een speciale kluis. Op het moment dat jij de enige bent die toegang heeft tot de kluissleutel dan ben jij ook de enige die het wapen ‘voorhanden’ heeft. Zou je je partner de sleutel geven, of vertellen waar je de sleutel bewaart of wat de kluiscode is, dan kan je huisgenoot in theorie over het wapen beschikken en heeft het wapen dus ook ‘voorhanden’. Dat laatste is alleen toegestaan als je partner ook verlofhouder is en dat jouw specifieke wapens ‘voor medegebruik’ bijgeschreven zijn op zijn of haar verlof. 

Bij een eventuele “kluiscontrole” dien je dus altijd aanwezig te zijn. Als je niet aanwezig bent dan is het handig dat jouw partner/huisgenoot weet dat er ook geen toegang hoeft te worden gegeven.

Je mag magazijnen hebben voor de wapens die op verlof staan. Dan zijn de magazijnen “vrij “. Grote magazijnen alleen met de betreffende goedkeuring op verlof.

Magazijnen hoef je niet in de kluis te bewaren, maar je mag ze niet in de ruimte bewaren waar huisgenoten bij kunnen, want dan zijn die in overtreding.

Een eerste verlof aanvragen (Fase 1)

De wet stelt dat er alleen een verlof verleend kan worden als er bij de aanvrager sprake is van een ‘redelijk belang’. Je moet dus een duidelijk belang hebben bij het bezit van het wapen. In de praktijk komt dit op het volgende neer.

Na het succesvol doorlopen van de OBC-cursus ga je zelf verder trainen. Je zult dan een voorkeur ontwikkelen voor het schieten van een bepaalde discipline en dus ook gaan deelnemen aan wedstrijden en/of interne competities in deze discipline.

Op een gegeven moment komt er een punt dat verenigingswapens niet meer voldoen aan jouw persoonlijke wensen. Om je verder te kunnen bekwamen in je favoriete discipline is het noodzakelijk dat je een eigen wapen hebt. Een wapen dat je volledig naar eigen wensen kunt afstellen en ten behoeve van jouw discipline kunt aankleden. Op dat moment is er een ‘redelijk belang’ ontstaan.

Voordat je een eerste verlof kunt aanvragen is het van belang dat je weet welke discipline je wilt gaan schieten en wat je mogelijk in de toekomst wilt gaan doen. Dit is van belang omdat je eerst moet gaan zorgen voor een deugdelijke bergplaats. De politie zal op deze bergplaats een zgn kluiscontrole uitvoeren. Zorg dat je een kluis koopt waarmee je ook in de toekomst bestendig verder kunt. 

Deugdelijke bergplaats

De vuurwapens, wisselsets, alle verlof plichtige onderdelen van wapens, bijbehorende munitie en slaghoedjes moeten altijd opgeborgen zijn in een ‘deugdelijke bergplaats’. Volgens de CWM is een ‘deugdelijke bergplaats’:

‘…een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraak werendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht (>200 kg) is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.’

Daarnaast moet de munitie opgeborgen worden in een aparte kluis, of in een apart afsluitbaar compartiment van de wapenkluis. Hieruit volgt ook dat een wapen niet geladen in de wapenkluis mag liggen. Tenslotte mag je ongeacht het kaliber maximaal 10.000 patronen thuis bewaren. Eventuele losse slaghoedjes tellen ook mee als patroon.

VOORDAT een verlof wordt afgegeven zal er altijd een kluiscontrole plaatsvinden om vast te stellen of de bergplaats aan de minimale eisen voldoet.

Los kruit, kogelpunten en afgeschoten hulzen hoeven niet in de kluis. Magazijnen evenmin, maar -let op- die moeten zodanig zijn opgeborgen dat huisgenoten geen toegang hebben tot de magazijnen.

Slaghoedjes, hulzen met een slaghoedje en kogelkoppen dienen wel in de kluis, separaat van het wapen te worden opgeslagen.

Discipline

Ook de discipline(s) die je wil gaan schieten zijn belangrijk, het wapen dat je wilt aanschaffen moet namelijk passen binnen een in de CWM in bijlage 8C aangewezen schietsportdiscipline . Daarnaast moet het ook nog eens mogelijk zijn om de discipline te beoefenen op onze schietsportvereniging. Als de schietsportvereniging bijvoorbeeld alleen een 12-meter baan heeft, dan heb je niets aan een groot kaliber geweer, aangezien er geen enkele aangewezen discipline is waarbij er op 12 meter met een Groot Kaliber Geweer (GKG) geschoten wordt en slechts één discipline op 25 meter (.30M1 karabijn).

Wapen

Om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen zal je eerst een wapen moeten kopen of van iemand overnemen.

Zodra je aan alle eisen (één jaar volwaardig lid, ‘aanmerkelijk belang’, geen ‘vrees voor misbruik’ etc.) voldoet kun je, waar nodig, op zoek gaan naar het ideale wapen voor jouw discipline. Zodra je het wapen gevonden hebt neem je er een optie op bij de wapenhandel, of een particulier. Zeker als je nog geen verlof hebt is het niet ongebruikelijk om een aanbetaling te moeten doen. Je ontvangt van de wapenhandel nu een zogenaamde optiebon met daarop alle gegevens van het wapen. Let op, wordt het verlof niet verleend, of blijkt het wapen niet toegelaten voor de door jou beoogde discipline, dan gaat de koop (c.q. levering) niet door. Soms verlies je dan ook je aanbetaling. Als je een wapen gaat overnemen van een particulier dan kan je volstaan met een kopie van deze persoon zijn/haar verlof.

Kluiscontrole (Lege bergplaats)

Alvorens een aanvraag wordt toegewezen zal de politie -wijkagent of medewerker Korpscheftaken- eerst komen controleren of er een deugdelijke wapenkluis in huis is en of deze goed verankerd is; ‘schroef met plug’ is niet voldoende. Denk aan meerdere keilbouten in een betonvloer of stevige muur of gebruik zogenoemde ‘chemische ankers’. Zie ook de tekst over “deugdelijke bergplaats” hierboven.

WM 3 Formulier

Met behulp van de gegevens van de optiebon of de gegevens uit het verlof van de particulier kan er nu een aanvraagformulier, een zogenoemd WM3-formulier opgemaakt worden. Dit doe je door alle documenten via e-mail toe te sturen aan: wm3@ssvgriffioen.nl. De documenten die wij nodig hebben zijn:

 • Optiebon of kopie van verlof van particulier.
 • Kopie ID (Voor- en achterkant).
 • Voor welke discipline je het wapen wilt gebruiken (in je mail vermelden).
 • Of je de beschikking wilt hebben over grote magazijnen (in je mail vermelden).
 • Als je al een verlof hebt een scan van het voorblad en bijlage.

Een bestuurslid zal nu je aanvraag controleren en kijkt of het wapen past binnen de discipline die je op de schietvereniging daadwerkelijk beoefent en beoordeelt of jij voldoende bekwaam bent om met een dergelijk wapen om te gaan, of je het wapen op verlof mag hebben en of je in de voorgaande 12 maanden voldoende schietbeurten hebt gemaakt. Als alles klopt dan zal het bestuurslid de WM3 opmaken, ondertekenen, afstempelen en een afspraak met je maken om het te overhandigen.

Als er twijfel of vragen zijn neemt het betreffende bestuurslid contact met je op om de aanvraag te bespreken.

SSV Griffioen hanteert als beleid dat geen WM3 wordt uitgeschreven voor een wapen op de disciplines DSR of IPSC als deze disciplines niet feitelijk worden beoefend.

Omdat het aantal contactmomenten dat de overheid heeft met een (aspirant) verlofhouder beperkt is heeft de overheid gekozen om een groot deel van de verantwoordelijkheid MEDE neer te leggen bij het bestuur van de vereniging om ongewenste situaties in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen onderkennen. Formeel heeft de vereniging ook een meldplicht. Om jouw verzoek om een verlof te onderbouwen dienst het bestuur van de vereniging een formulier WM3 uit te schrijven waarbij het bestuur door de ondertekening verklaart dat er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. De bestuurder doet op het formulier een aantal verklaringen:

 • De datum van ingang van het volwaardig lidmaatschap EN,
 • Het aantal schietbeurten dat in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag is gedaan EN,
 • De verklaring dat de aanvrager voldoende bekwaamheid heeft in de omgang met vuurwapens in het algemeen en in het bijzonder het wapen waarvoor een verlof wordt gevraagd EN,
 • Het vuurwapen waarvoor een verlof wordt gevraagd is voor een tak/discipline van de schietsport welke op de eigen vereniging kan worden beoefend.

WM32-formulier

Bij een aanvraag voor een eerste verlof, verlenging of uitbreiding van het verlof moet de aanvrager een eigen verklaring overleggen (WM32 formulier). Hierin geeft hij/zij informatie over zaken als geestelijke en lichamelijke gezondheid. Daarnaast noemt hij/zij in totaal drie referenten; personen bij wie de politie, waar nodig, terecht kan voor nadere informatie over de aanvrager. Een of twee referenten komen daarbij uit de schietsport en een of twee uit de directe privéomgeving. Referenten moeten de aanvrager meer dan gemiddeld kennen en ten minste achttien jaar oud zijn EN bereid zijn om nogmaals te verklaren over datgene waar hij/zij voor getekend heeft. Het bestuur van SSV Griffioen zal als regel niet optreden als referent voor de WM32.

WM3 en WM 32 formulieren inleveren bij de politie

Vervolgens maak je telefonisch een afspraak bij de afdeling Korpscheftaken (voorheen Bijzondere Wetten) van de Regiopolitie van je woonplaats. Bij de afspraak neem je het volgende mee: het afgestempelde en ondertekende WM3-formulier, de optiebon, je schietboekje en een geldige KNSA-pas, en ook een door jou ingevulde Eigen Verklaring/WM32-formulier, twee pasfoto’s en een legitimatiebewijs. Een medewerker Korpscheftaken zal vervolgens jouw aanvraag in behandeling nemen. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Deze procedure kan enige tijd duren, omdat er uitgezocht moet worden of er ‘vrees voor misbruik’ bestaat. De politie maakt daarbij gebruik van alle aan hen beschikbare informatie. Deze screening is wat dat betreft erg uitgebreid.

Ook een kluiscontrole is onderdeel van dit proces.

Afgewezen aanvraag/ intrekking verlof

Als de aanvraag voor een verlof wordt afgewezen, dan heeft dit vergaande gevolgen. De politie informeert namelijk de KNSA van de afwijzing, maar meldt daarbij niet de reden waarom het is afgewezen. Hetzelfde gebeurt indien een verleend verlof wordt ingetrokken. Vervolgens trekt de KNSA de licentie automatisch in en informeert je vereniging(en). De schietsportvereniging is nu verplicht om je te schorsen of te royeren als lid.

Het kan echter zo zijn dat de reden van afwijzing voor de KNSA niet zo zwaar is dat je niet meer aan de schietsport zou mogen deelnemen. De reden van afwijzing is echter niet bekend bij de KNSA. Pas bij een eventueel door jou bij de KNSA ingesteld beroep tegen je opzegging, krijgt de KNSA van jou te horen op basis van welke feiten het verlof geweigerd is. In voorkomende gevallen kan de KNSA besluiten de schutter zijn licentie terug te geven, waardoor de schutter weer in zijn verenigingslidmaatschap hersteld kan worden en met verenigingswapens de sport kan blijven beoefenen.

Van belang is om in voorkomende geval apart bezwaar te maken tegen de intrekking van het verlof (bij de korpschef) en apart tegen de intrekking van de licentie/royement (bij de KNSA)

Het verdient aanbeveling om zodra er sprake is van situaties die aanleiding kunnen geven tot het niet verlenen van of intrekken van een verlof direct melding te maken bij het bestuur.